Záróvizsga tételsor - Politológia Alapszak

„A" blokk
 

1.     A politika fogalma

2.     Koramodern politikai eszmetörténet (Szerződéselméletek: Hobbes, Locke, Rousseau)

3.     Liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus és irányzataik (előzmények, a három ideológia jellemző vonásai, főbb változatai)

4.     Nacionalizmuselméletek

5.     Politikai pártok és pártrendszerek

6.     A magyar pártrendszer a rendszerváltás után

7.     Választási rendszerek

8.     A magyar választási rendszer

9.     A parlamentáris, az elnöki és a „vegyes” demokratikus rendszerek

10.  Föderalizmuselmélet. A föderális államok (kialakulás okai, előnyök, hátrányok)

11.  Politikai kultúra és szocializáció

12.  Modern demokrácia-elméletek, demokratizálódási folyamatok (a strukturalista, a modernizációs és a tranzicionalista iskola, Ronald Inglehart és Christian Welzel demokráciaelmélete)

13.   A politikai marketing főbb területei – politikai kommunikáció

14.  A komparatív politika alapkérdései

15.  A civil társadalom elméletei (az 1989 előtti nyugat- és kelet-európai elméletek; a civil társadalom normatív elmélete, a civil társadalom erőssége az 1989 utáni Magyarországon)

 

„B” blokk
 

1.     Demokrácia és piac Közép- és Kelet- Európában 1989 után (von Mises lehetetlenségi tétele és a „szocialista tervgazdaság” működési ellentmondásai; a magyar gazdasági átalakulás jellemzői 1982-1992 között; az 1989 utáni elszámoltatás Kelet-Európában és ennek magyarázatai; a sokkterápia fogalma, elemei és alkalmazása Lengyelországban és Oroszországban)

2.     Globális politikai gazdaságtan (a világgazdasági egyenlőtlenségek megjelenési formái és okai; az egyenlőtlenségek csökkentésének lehetőségei: a liberális iskola, a merkantilista iskola és a dependencia-iskola magyarázatai és gazdasági modernizációs javaslatai) 

3.     A nemzetközi kapcsolatok elmélete (a klasszikus liberális, neoliberális, a klasszikus realista és a stratégiai realista elméletek; a modern államrendszer  kialakulásának szakaszai, az állam vizsgálatának dimenziói és lehetséges szempontjai)

4.     A nemzetközi kapcsolatok története 1945 -1990 (A hidegháború főbb szakaszai és jellemzői)

5.     A nemzetközi konfliktusok új formái - az „új háborúk” 

6.     A modern terrorizmus jellemzői és politikai kihívásai

7.     Az Európai Unió intézményrendszere (Balassa Béla integráció-elmélete; az Európai Bizottság, az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Miniszterek Tanácsa, az Európai Bíróság struktúrája és funkciói)

8.     Emberi és állampolgári jogok

9.     A diplomáciai kapcsolatok joga

10.  A magyar országgyűlés szervezete, hatásköre és a házszabály

11.   A kormány jogállása, felépítése, hatásköre és működése

12.   Magyarország politikatörténete 1945 – 1989 között

13.   Biztonságpolitika (a modern biztonságfelfogás összetevői és ezek jellemzői; Thomas Schelling elmélete; John Mearsheimer elmélete; Kenneth Waltz elmélete; az európai biztonságpolitika intézményei 1945-1949 között; a NATO létrehozatala, szerkezete, feladatai)