Kutatóműhely

A Politikatudományi Tanszéken működő tudományos műhelyek

A szakképzés megindulásától napjainkig terjedő időszakban az Politikatudományi Tanszék számos nemzetközi kutatásban vett részt (ezek részletes felsorolását lásd a kutatóműhelyek ismertetésénél). A tanszék aktív tagja az Európai Politikatudományi Hálózatnak (EPSNET), otthont adott a Politológus Hallgatók Nemzetközi Szervezete (IAPSS) által évente megrendezésre kerülő konferenciáknak, s a hallgatók az intézet által meghívott oktatók között nemcsak hazai politikai személyiségekkel, hanem külföldi szaktekintélyekkel is megismerkedhettek. A Politikatudományi Tanszék oktatói az elmúlt évtizedben részt vállaltak a Bölcsészettudományi Karon folyó Európa-tanulmányok posztgraduális képzésben, valamint EKKÖ ösztöndíjasok irányításában.

A tanszék oktatói részt vesznek a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán működő Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola keretében folyó szakma és tudományos munkában. A tanszék tudományos műhelyei az utóbbi években fokozatosan megerősödtek. Ennek köszönhetően mind az elméleti, mind az empirikus kutatások terén folyamatosan tudtuk biztosítani a hallgatók számára a kutatási tapasztalatok szerzését, s az önálló kutatómunka kereteit. A Politikatudományi Tanszék kutatói és fejlesztői tevékenységből az alábbi szakmai műhelyek emelkednek ki:

 

1. Ideológiák kutatóműhely

A 19. és 20. század ideológiai áramlatait, különös tekintettel a konzervativizmust vizsgáló kutatóműhely. A kutatócsoport komoly tevékenységének tudható be nemzetközi konferenciákon való részvétel (pl. Prága, 2010), valamint hazai (Debrecen, 2012. áprilisában), illetve nemzetközi konferencia (Debrecen, 2012. májusában) szervezése Konzervativizmus témakörben.

A kutatóműhely céljai:

 1. a három nagy ideológia (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus), valamint a nacionalizmus eszmetörténeti, fogalomtörténeti és politikatörténeti vizsgálata, csoportos kutatása egy állandó műhely keretén belül, amelyben az egyetem különböző intézeteinek oktatói vesznek részt. Ez jelentős mértékben ösztönzi e kutatókat, hogy hazai és külföldi szaklapokban közöljék kutatási eredményeiket;
 2. hazai és külföldi kutatók bekapcsolása műhelyviták és konferenciák szervezése révén; 
 3. a kutatásokban tehetséges hallgatók számára szakmai kontextus biztosítása.

 

A kutatóműhely kutatási témái:

page1image502484640

 • A 19. századi ideológiák eszme-, és fogalomtörténete

 • Az ideológiák megnyilvánulási formái, különös tekintettel Magyarországon, Nagy-Britanniában, Németországban

 • Az ideológiák 20. századi metamorfózisa

 • Az ideológiák hatása és szerepe a politikában, a kormányprogramok alakulásában

A kutatóműhely közreműködésével jelenik meg negyedévente Londonban és Belgrádban a ’The South Slav Journal’ című nemzetközi, lektorált tudományos folyóirat. A folyóirat szerkesztője Dr. Eric. B. Weaver.

A kutatóműhely tevékenységének eredményeként eddig az alábbi publikációk jelentek meg:

page2image537173168

 • Balogh László Levente: Álom és rémálom között – Szathmári Sándor: Hiába című regényének disztópikus motívumai In: A zsarnokság szépsége, szerk.: Széplaky Gerda Kalligram, Pozsony 2008, p. 371-382.
 • Balogh László Levente: Kolnai Aurél - Utópia és totalitarizmus in: A totalitarizmus és a magyar filozófia – tanulmányok, Vulgo Könyvek, Debrecen, 2005, p.77-89.
 • Balogh László Levente: Baloldal, jobboldal – Mi végre? Debreceni Disputa 2008/10. szám, p. 4-9.

 • Balogh László Levente: Totalitarizmus és politikai vallások, Kommentár 2011/1. szám, p. 75-85.

 • Balogh László Levente: A tekintély után, In: A dolgok természete, szerk.: G. Fodor Gábor – Lánczi András, Századvég Kiadó, Budapest 2009, p. 223-238.

 • Eric Beckett Weaver: National Narcissism: The intersection of the nationalist cult and gender in Hungary (Oxford, Bern, New York: Peter Lang, 2006)

 • EricBeckettWeaver:„HungarianViewsoftheBunjevciinHabsburgTimesandtheInter-war Period”, Balcanica, a Szerb Tud. Akadémia Balkán Intézet évkönyve, szerk. Dušan T. Bataković, XLII, 2011 (Belgrád, 2012), 77-115 o.

 • Eric Beckett Weaver: „‘More Hungarian Hungarians, More Human Humans’: Social and national discourse on Hungarian minorities in the interwar period”, in Robert Pyrah és Marius Turda (szerk.), Re-Contextualising East Central European History: Nation, culture and minority groups (Leeds: Legenda, 2010), 36-54 o.

 • Eric Beckett Weaver: „Say it Softly: Hungarians abroad and the failure of the centre right in Hungarian elections”, in Tomasz Kamusella és Krzysztof Jaskułowski (szerk.), Nationalisms Today (Oxford: Peter Lang, 2009), 71-88.
 • Eric Beckett Weaver: „The Communist Legacy? Populist but not popular – the foreign policies of the Hungarianradicalright”,inChristinaSchoriLiang(szerk.),EuropefortheEuropeans:The foreignand security policy of the European radical right (Aldershot: Ashgate, 2007), 177-185 o.
 • Nagy Levente: ’Mi a nacionalizmus?’. Korunk, 1998/7. Kolozsvár, 17 oldal.

 • Nagy Levente: ’A nacionalizmus természetrajza’. Kisebbségkutatás, 2001/1, Budapest, 16 oldal.

 • Nagy Levente: ’Nationalism’. Central European Political Science Review. Winter 2006. 16.o.

 • Nagy Levente: ’The Meaning of the Concept of Conservatism’. Central European Review,

  2010/summer. 13 o.

 • Nagy Levente: ’The Meaning of a Concept: Conservatism’, In: Reflections of

  Conservatism. Cambridge Scholars’ Publishing, 2011, 1-32.

 • Nagy Levente: ’A konzervativizmus újszerű értelmezése’ In: Húsz éve szabadon Közép-

 • Európában, 2011, 296-308.

 • Nagy Levente: ‘Az egyenlőtlenség apológiája’ Metszetek, 2012/2-3. Debrecen, 8-23.o.

 

2. „Demokratizálódás” kutatóműhely

Demokratikus átmenetek összehasonlító és eszmetörténeti jellegű vizsgálatát végző kutatóműhely.

 

A kutatóműhely céljai:

 1. A demokratikus átmenetek összehasonlító és eszmetörténeti jellegű vizsgálata iránt érdeklődő, az egyetem különféle intézeteiben működő kutatók összefogásának állandó műhelyt biztosítása, hazai és külföldi publikációra kész szövegek megszületésének elősegítése;
 1. Egyetemközi együttműködés keretében hazai és külföldi kutatók vendégül látása és saját munkájába műhelyviták és konferenciák által történő bekapcsolása;
 1. Tehetséges hallgatók e témakörben végzett kutatása számára szakmai kontextus biztosítása

 

A kutatóműhely kutatási témái:

page3image441311776

 • Totalitárius és autoriter rendszerek sajátosságainak, demokratikus átalakulásának vizsgálata
 • A magyarországi demokratikus átmenet és civil társadalom kapcsolatának vizsgálata

 

A kutatóműhely tevékenységének eredményeként eddig az alábbi publikációk jelentek meg:

 • Balogh László Levente - Biróné Kaszás Éva (szerk.) Fogódzó nélkül – Hannah Arendt olvasókönyv, Kalligram, Pozsony, 2008
 • Balogh László Levente: A hatalom republikánus értelmezése (Hannah Arendt a hatalomról és az erőszakról) in: Nagyerdei megálló - Írások Vajda Mihály hetvenedik születésnapja tiszteletére, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005, p.92-101.
 • Balogh László Levente: Arendt Amerikában, in: Fogódzó nélkül – Hannah Arendt olvasókönyv, Kalligram, Pozsony, 2008, p. 275-288.
 • „...a széthullás amiben vagyunk...” – Hannah Arendt és Eric Voegelin levelezése elé, Századvég 2009/3. Szám
 • Berényi, Z.: “Weak Civic Culture in Hungary: an Examination of Some Consequences of Economic Inequality”, in: Sanghera, B. – Amsler, S. – Yarkova, T. (eds.) Theorising Social Change in Post-Soviet Countries – Critical Approaches, Bern: Peter Lang, 2007. pp. 135-155.
 • Berényi Zoltán: Democratic Values and Civic Culture in Hungary, Budapest: Hungarian Academy of Science - IPS, 2001
 • Berényi Zoltán: Constitutional Democracy and Civil Society in Post-Communist Hungary, Budapest: Hungarian Academy of Science – IPS, 1999
 • Berényi Zoltán: “A demokratikus politikai rendszer és a civil társadalom egymáshoz való viszonya in: Politika.hu: 2008/no.1-2., pp. 20-27
 • Berényi, Zoltán: “Behind the Facade: Weak Civic Culture in Hungary” in: Central European Political Science Review. 2007./VI. pp. 124-136
 • Murányi István - Szerepi Anna: Civil esélyek Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 2005, Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete, 264 p.
 • A műhely tevékenysége keretében a tagok nemzetközi kutatási programokba is bekapcsolódtak. Ezek közül kiemelkedik a Hollandia által finanszírozott MATRA program keretében adott segítségnyújtás hatáselemzése, melynek eredményei az alábbi munka keretében kerültek megjelentetésre:
 • Berényi, Z. - Hogenboom, A. - Arató, K. - Hammer, F. - Erdei, G. - Nugteren, M.: Civil Society in Hungary, in: Diamonds and Coals - Evaluation of the MATRA Programme of Assistance to Central and East Europe, 1994 - 1997, Policy and Operations Evaluation Department (IOB) Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands (MFN), The Hague: IOB- MFN, (1999). pp. 85- 101.

 

A kutatóműhely részt vett a „Hannah Arendt - Élet, mű, életmű. Debrecen, 2006. november 30. - december 1. között tartott konferencia szervezésében. A kutatóműhely keretében végzett kutatómunka további eredményei a közelmúltban az alábbi címen, ill. konferenciákon kerültek bemutatásra:

 • Berényi Zoltán – Murányi István: The relation between prejudice and the interpretation of democracy among Hungarian teenagers - „Young People and Social Change after the Fall of the Berlin Wall”. Konferencia szervezője: International Sociological Association - Central European University. Helye és időpontja: Budapest, CEU, 2009. november 19-20.
 • Berényi, Z. – Murányi, I.: „Democracy and political socialization” előadás: „Twenty Years of Freedom in Central Europe” a Konrad Adenauer Stiftung, Central European Political Science Review, ISES szervezésében tartott konferencián, Budapest, 2010. november 25-26

 

A kutatóműhelyekkel együttműködött nemzetközi partnerek

A Debreceni Egyetem Politikatudományi Tanszéke az elmúlt 15 évben jelentős figyelmet fordított a nemzetközi kapcsolatok építésére. A képzés oktatói szoros szakmai együttműködést alakítottak ki az aalborg-i, a corki, a római, a belfasti, a kolozsvári, a budapesti McDaniel College, a marburgi, a magdeburgi, a chemnitz-i egyetemek képzéseivel. Minden évben részt veszünk az Erasmus Program mobilitási pályázatán, melynek keretében oktatóink és hallgatóink szakmai munkát végezhetnek a nyugat-európai egyetemeken. Kutatási és fejlesztési programjaink megvalósítása során partnereink voltak:

 • The Queen’s University of Belfast, Institute of European Studies, Nagy-Britannia;

 • Institute of European Studies, Aalborg University, Dánia;

 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia;

 • Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad;

 • Institute of Political Studies, Indiana University, Bloomington, USA;

 • Teykio University, Maastricht Center for Transatlantic Studies, Hollandia;

 • University of Leiden, Faculty of Social Sciences, Hollandia;

 • Bielefeldi Egyetem, Németország;

 • University of Lancaster, Nagy-Britannia;

 • University of Twente, Hollandia;

 • University of Lund, Svédország;

 • Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Németország;

 • Mancomunidad Camp de Turia, Spanyolország;

 • Asociación Bienestar, Serveis Integrals de Proximat, Spanyolország;

 • Colegio Oficial de Ingenieros Iformáticos de la Comunidad Valenciana, Spanyolország;

 • Federación Valenciana de Municipios y Provincias Masmedios para la Gestión de la Información S. L., Spanyolország;

 • Association for Real Change, Nagy-Britannia;

 • North and West Belfast Health and Social Services Trust, Nagy-Britannia;

 • Positive Futures, Nagy-Britannia;

 • Ulster Hospitals and Community Health and Social Services Trust, Nagy-Britannia;

 • Comune di Navelli, Olaszország;

 • Abruzzo Incoming S.r.l., Olaszország;

 

 • Comune di L’Aquila, Olaszország;

 • Help Donna Soc. Coop. Sociale, Olaszország;

 • Universita degli Studi di L’Aquila, Olaszország

 

c. / A hallgatók bevonásával szervezett kutatási és fejlesztési projektek:

A Politikatudományi Tanszék az elmúlt évek során jelentős energiákat fordított a politikatudományi képzésben is hasznosítható kutatási és gyakorlati projektek szervezésére. A projektek egyfelől lehetőséget teremtettek a hallgatók számára gyakorlati ismeretek, tapasztalatok szerzésére, másfelől a projektek keretén belül született kutatási eredmények összefoglalásával számos tanulmány, publikáció, szakmai háttéranyag készült.

 

Jelentősebb kutatási és fejlesztési programok

 • 1993. – Európai Bizottság támogatásával: „Jean Monnet Project for Hungary” Az Európa Tanulmányok szakmai előkészítése, illetve a modulok kidolgozása. (1993-1997)

 • 1998. - ESC/ 98/13/30: European Study Centres Programme

 • 2005. - EQUAL/HU/2004 Esélyteremtés a foglalkoztatásban, „H” téma A nemek közötti munkaerő- piaci különbségek és a foglalkoztatási szegregáció csökkentése nemzetközi tapasztalatok hasznosításával: INSPIRÁL

 • (2005. 07. 19. – 2007. 02. 01.) HEFOP/2004/3.3 A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése: A társadalomtudományi képzési terület politikatudományi képzési ág Politológia BA szakjának kidolgozása

 • 2006 - 2008. - EQUAL - II. KUTATÁSI PROGRAM: “SECOND CHANCE” SS-K-EE - A/91/ "MÁSODIK ESÉLY"
  A kutatás témája: Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztési programok
  Az Európai Unió EQUAL-II - Community Support Framework által finanszírozott, francia, portugál, olasz és magyar partnerekkel folytatott együttműködés keretében lezajlott nemzetközi kutatás
 • 2005 - 2006. - EQUAL - II. KUTATÁSI PROGRAM: “INSPIRÁL” H/11’
  A kutatás témája: Munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő fejlesztési programok
  Az Európai Unió EQUAL-II - Community Support Framework által finanszírozott, spanyol, ír, olasz, brit és magyar partnerekkel folytatott együttműködés keretében lezajlott nemzetközi kutatás
 • 2011 - 2015. - EU 7. KERETPROGRAM – “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement - MYPLACE” (Emlékezet, ifjúság, politikai örökség és polgári aktivitás)
  A kutatás témája: Annak feltárása, hogy fiatalok civil, politikai és társadalmi részvételét hogyan alakítják az európai totalitarianizmus és populizmus (múltbeli, jelenbeli és jövőbeli) árnyai. 
  Az Európai Unió 7. Keretprogramja által finanszírozott, görög, magyar, spanyol, horvát, grúz, lett, orosz, portugál, dán, finn, német, szlovák, észt és brit partnerekkel folytatott együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatás. http://www.fp7-myplace.eu
 • 2014 - 2016. - EU 7. KERETPROGRAM – “Measuring Youth Well-Being - MYWEB” A kutatás témája: A "jólét" fogalmának és mérési eszközrendszerének vizsgálata az ifjúsággal kapcsolatosan. Az Európai Unió FP7 keretprogramja által finanszírozott, görög, magyar, spanyol, horvát, grúz, lett, portugál, német, szlovák és brit partnerekkel folytatott együttműködés keretében zajló nemzetközi kutatás. http://fp7-myweb.eu/hungary.html

 •  

Letölthető dokumentumok